Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Máte v práci hmotnú či inú zodpovednosť? Používate v práci vozidlo zamestnávateľa?
Poistenie zodpovednosti zamestnanca nahradí prípadnú škodu pri výkone povolania za vás!
Zadajte svoje údaje a vypočítajte si cenu vášho poistenia! Uzatvorte si poistenie zodpovednosti!

Potrebujete poradiť pri výbere poistenia?

Zavolajte nám 0850 555 000

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Obávate sa, že v práci spôsobíte malú či väčšiu škodu a zamestnávateľ bude od vás jej náhradu vymáhať? Hoci pôjde o maličkosť, jej náhrada nemusí byť práve najlacnejšia. Zbavte sa preto rýchlo obáv a vykonávajte svoju prácu bez zbytočných starostí – vďaka portálu Netfinancie.sk získate poistenie zodpovednosti zamestnanca nielen výhodne, ale aj rýchlo a pohodlne.

Čo predstavuje poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca je krytie škody, ktorú zamestnanec spôsobil svojmu zamestnávateľovi pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností. Hoci to znie zložito, v praxi to také zložité nie je. Každý totiž, kto je zamestnaný, veľmi dobre vie, že stačí len malá nepozornosť a pri práci sa stane udalosť, výsledkom ktorej je poškodená alebo zničená vec. Ak patrí zamestnávateľovi a zamestnanec za ňu nesie zodpovednosť, v takom prípade môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať náhradu škody za poškodenú, alebo zničenú vec.

Kryje poistenie zodpovednosti zamestnanca aj škody na zdraví?

Taktiež sa môže stať, že zamestnanec spôsobí škodu na zdraví, v krajných prípadoch zaviní zranenie alebo usmrtenie ďalšej osoby. Poškodená osoba vymáha náhradu škody od zamestnávateľa a zamestnávateľ vymáha náhradu škody od zamestnanca, ktorý takúto udalosť zapríčinil.

Aká je maximálna výška náhrady škody?

Zamestnávateľ má právo domáhať sa náhrady škody až do výšky 4-násobku priemerného mesačného zárobku! Ak je priemerný zárobok zamestnanca v uplynulom období 855 €, zamestnávateľ si môže od zamestnanca vymáhať náhradu škody až do výšky 4-násobku sumy 855 €, t.j. náhradu až do výšky 3 420 €. V každom prípade je preto lepšie mať uzatvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca a ušetriť tak zbytočné výdavky.

Ako si zvoliť tú správnu poistnú sumu?

Každé poistenie má poistnú sumu. Aj pre poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania je výber poistnej sumy dôležitý. Platí pre ňu niekoľko pravidiel či odporúčaní.

Výška poistnej sumy

Poistník - zamestnanec si stanoví jej výšku sám. Poistná suma by mala však zodpovedať výške škody, ktorú môže maximálne zamestnávateľ požadovať od zamestnanca k úhrade podľa platných právnych predpisov. V súčasnosti je touto maximálnou výškou suma rovnajúca sa:

 1. štvornásobku priemerného mesačného zárobku (Zákonník práce, § 186 ods. 2) zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (napr. administratívni pracovníci v a.s., učitelia, vysokoškolskí učitelia)
 2. trojnásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere, sudcu alebo prokurátora
 3. trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere (napr. policajti, colníci)
 4. štvornásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru v služobnom pomere
 5. tretine dohodnutej odmeny pri dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (podľa § 225, ods.1 Zákonníka práce)

Limity pre poistnú sumu

Každá poisťovňa má svoje vlastné limity pre minimálnu a maximálnu poistnú sumu. Obvykle je minimálna poistná suma stanovená na 1 000 € a maximálna na 10 000 €. V niektorých poisťovniach si ale môžete uzatvoriť poistenie zodpovednosti zamestnanca s neobmedzenou poistnou sumou. .

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania by sa teda malo dojednať s poistnou sumou, ktorá zodpovedá približne 4-násobku mzdy. Znamená to, že nemá význam pre zamestnanca stanoviť si poistnú sumu vyššiu ako 4-násobok jeho priemerného platu, pretože by bol zbytočne nadpoistený.

Pre koho je poistenie zodpovednosti zamestnanca určené?

Poistenie pri výkone povolania umožňuje poistiť všetkých zamestnancov - zamestnaných u právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo u organizačnej zložky podniku so sídlom na území Slovenskej republiky, s ktorou je poistený v čase vzniku škody v pomere:

 • pracovnom
 • členskom
 • štátno – zamestnaneckom

Poistenie aj pre zamestnancov mimo pracovného pomeru

Poistenie pri výkone povolania je možné dojednať nielen pre osoby pracujúce na základe pracovnej zmluvy, ale v niektorých poisťovniach aj pre fyzické osoby vykonávajúce činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, t. j.:

 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
 • dohoda o brigádnickej práci študentov a pod.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania je možné dojednať ako:

 • individuálne poistenie
 • hromadné poistenie

Územná platnosť poistenia zodpovednosti zamestnanca

Vo väčšine poisťovní si zamestnanec môže zvoliť územnú platnosť pre svoje poistenie zodpovednosti pri výkone povolania a vybrať si z týchto možností:

 • základná – len na územie SR
 • rozšírená – aj na územie ČR, na územie Európy (krajín EÚ), na územie celého sveta

Každá poisťovňa má vlastný systém výberu územnej platnosti. Zamestnanec tak má podľa druhu svojej činnosti a územného rozsahu, kde prácu vykonáva, možnosť výberu.

Akú spoluúčasť si pre poistenie zodpovednosti zamestnanca zvoliť?

Obvyklá výška spoluúčasti poisteného pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je vo výške 10 % alebo min. 33 z každej poistnej udalosti.

Poistné obdobia v rámci oistenia zodpovednosti zamestnanca

Individuálnu formu poistenia je vo väčšine poisťovní možné platiť len ročne, iba Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., dáva možnosť ročného, polročného, aj štvrťročného poistného obdobia. Samozrejme bez prirážky za področnú platbu.  

Čo by ste mali vedieť o poistnom plnení?

Pri spôsobení škody na veci a určovaní jej výšky, poisťovňa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody. V rámci určovanie tejto ceny vychádza z ceny nadobúdacej s prihliadnutím na vek, amorfizáciu a funkčnosť veci, ako aj s prihliadnutím na prípadný nárast ceny veci, ktorý nastal následkom zhodnotenia veci.

Výška náhrady škody, ktorú poisťovňa poskytne zo škodovej udalosti, však nemôže presiahnuť sumu 4-násobklu priemerného mesačného zárobku. Teda maximálnu sumu, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať uhradiť podľa platných všeobecných záväzných právnych predpisov (napr. Zákonníka práce, resp. iných právnych predpisov upravujúcich pracovné vzťahy).