Ako riešiť škodu, ktorú ste ako zamestnanec spôsobili zamestnávateľovi?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca vám dá istotu, že ak spôsobíte škodu firme, v ktorej pracujete, budete mať nárok na náhradu škody. Na to je však potrebné dodržať správny postup pri poistnej udalosti.

1. Zabráňte zväčšeniu škody

Ak je to možné, snažte sa zabrániť tomu, aby sa vzniknutá škoda zväčšovala, alebo aby neprišlo k žiadnym ďalším škodám. Podľa možnosti s miestom poistnej udalosti nemanipulujte a nič nepremiestňujte.

2. Kontaktujte poisťovňu, v ktorej máte poistenie zodpovednosti

Vašu poisťovňu informujte telefonicky o tom, že prišlo k poistnej udalosti. Operátor vám následne dá inštrukcie, ako ďalej postupovať. Tiež sa s vami dohodne na termíne obhliadky miesta, kde vznikla škoda. Číslo na vašu poisťovňu si uchovajte a majte ho k dispozícii pre prípad potreby.

3. Zdokumentujte miesto nehody

V prípade, že je potrebné s miestom nehody manipulovať ešte predtým, ako môže byť vykonaná obhliadka, celú situáciu dôkladne zdokumentujte. Odporúča sa vyhotoviť fotografie alebo videozáznam vzniknutej škody. Dbajte na to, aby záznamy, ktoré vyhotovíte boli dostatočne ostré a čo najlepšie miesto nehody zachytávali.

Ak pri vzniku škody boli svedkovia, poznačte si ich kontaktné údaje a zabezpečte si ich výpovede. Za predpokladu, že to vzniknutá situácia dovolí, veci, ktoré boli poškodené si odložte.

4. Potrebné doklady doručte poisťovni

Snažte sa čo najskôr zozbierať všetky doklady, ktoré bude vaša poisťovňa potrebovať. Čím skôr ich doručte do poisťovne buď osobne alebo poštou. Následne počkajte na vyjadrenie od poisťovne a vyplatenie poistného plnenia. Poskytnite vašej poisťovni náležitú súčinnosť pri šetrení poistnej udalosti v prípade, ak to bude potrebné.