Možnosti pripoistenia, ktoré poistenie zodpovednosti zamestnanca ponúka

Poisťovne na slovenskom trhu síce ponúkajú rovnaký produkt – poistenie zodpovednosti zamestnanca, niektoré možnosti tohto produktu sa však v niečom líšia. Sú to najmä možnosti pripoistenia k základnému poisteniu zodpovednosti zamestnanca.

Chybne vykonaná práca alebo služba

Pod chybne vykonanou prácou sa rozumie taká, ktorej výslednom je chybný výrobok. Ide o taký, ktorý nespĺňa základné požiadavky, čiže technické parametre alebo kvalitu. Rovnako sa k chybným výrobkom zaraďujú aj také, ktoré nezaručujú bezpečnosť, ktorá sa pri nich očakáva.

Malou obdobou je chybne vykonaná služba, ktorá rovnako nespĺňa stanovené požiadavky. Ide o akúkoľvek poskytnutú službu zamestnávateľom, ktorá nie je v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej kvalite. Bežná kvalita je pritom taká, ktorá nemá zjavné vady. Takéto pripoistenie škody z chybne vykonanej práce či služby poskytuje Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Škoda na dopravovaných veciach

Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa dá rovnako rozšíriť aj na škody na dopravovaných veciach. Ide o akékoľvek spôsobenie škody na veciach prepravovaných motorovým vozidlom alebo prípojným vozidlom pripojeným k motorovému vozidlu. Pripoistenie škody na dopravovaných veciach si uzatvoríte v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s.

Škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla

V rámci tohto pripoistenia k poisteniu zodpovednosti zamestnanca sa motorovým vozidlom rozumie akékoľvek nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom, napr. osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné alebo špeciálne motorové vozidlo, autobus, vysokozdvižný vozík, čistiace stroje alebo iné pohybujúce sa strojové zariadenia. Škodou sa rozumie akákoľvek škodová udalosť spôsobená týmto motorovým vozidlom. Ak preto pri svojej práci využívate zverené motorové vozidlo zamestnávateľa, využite možnosti Allianz – Slovenskej poisťovňi, a.s., Kooperativy, a.s. a poisťovni Groupama, a.s.

Škoda spôsobená pri výkone práce na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vedľajšej činnosti

Sú to všetko práce vykonávané mimo pracovného pomeru, teda tie, pri ktorých nie je uzatvorená pracovná zmluva, ale dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vedľajšej činnosti. Toto pripoistenie k poisteniu zodpovednosti zamestnanca poskytuje poisťovňa Kooperativa, a.s.

Profesionálni vodiči z povolania

Väčšina poisťovní má v rámci poistenia zodpovednosti zamestnanca isté výluky, najmä čo sa týka profesií. Niektoré poisťovne teda vylučujú z tohto poistenia napríklad profesionálnych vodičov, hasičov či profesionálnych vojakov. Sú však aj také, ktoré poskytujú tzv. komplexné poistenie pre všetky typy zamestnancov. Patria tam teda i vodiči z povolania u vozidiel nad 3,5 tony, vodiči taxikári, vodiči električiek, autobusov a podobne, príslušníci polície a hasiči. Takéto poistenie poskytujú nasledujúce poisťovne: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Groupama poisťovňa, a.s., Kooperativa poisťovňa, a.s. a QBE Insurance.