Kde sa poistiť a získať poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti je právnou listinou, ktorá zaručuje istý stupeň ručenia zo strany zamestnanca za jeho pracovný výkon a prípadné následky z neho plynúce. Podobné ručenie a krytie pre zamestnanca poskytuje uzatvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca. To dokáže pokryť väčšinu povolaní a pracovných činností, i keď aj tu existuje niekoľko výnimiek. Ide zväčša o najviac rizikové skupiny, pre ktoré sa takéto poistenie neuzatvára.

Poisťovne poskytujúce poistenie zodpovednosti zamestnanca

Podľa jednotlivých parametrov poistenia, je aj viacero poisťovní, ktoré síce poskytujú poistenie zodpovednosti zamestnanca, ale v rôznych variantoch či formách. Pripravili sme pre vás rýchly prehľad poisťovní, v ktorých si takéto poistenie môžete uzatvoriť online cez našu kalkulačku:

 • Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Colonnade Insurance S.A.,
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poisťovne pre poistenie zodpovednosti zamestnanca a ich parametre

Jednotlivé poisťovne na slovenskom poistnom trhu, ktoré poskytujú poistenie zodpovednosti zamestnanca sa líšia svojimi možnosťami a parametrami poistenia, ako sú napríklad územná pôsobenie, splatnosť, spoluúčasť a podobne.

Územné pôsobenie poistenia

Všetky poisťovne na slovenskom trhu, ktoré ponúkajú poistenie zodpovednosti zamestnanca, poskytujú krytie pre poistné udalosti, ku ktorým došlo na Slovensku. Vybrať si však môžete aj takú poistku, ktorá má rozšírenú územnú platnosť. To znamená, že poistníkovi poskytuje poistnú ochranu aj v zahraničí. V poistnej zmluve musí byť jasne definovaná územná platnosť, teda či poistenie platí aj na území Českej republiky, v Európe alebo má neobmedzenú platnosť. Upozorňujeme, že poistky, ktoré majú rozšírené územné krytie majú spravidla vyššie poistné.

Možnosti splatnosti poistného

 • ročné poistné
 • polročné poistné
 • štvrťročné poistné

Dobré vedieť: Niektoré poisťovne ponúkajú všetky tri možnosti splatnosti poistného, iné iba jednu možnosť. Túto informáciu nájdete v našej kalkulačke priamo v porovnaní poistenia pri každej ponuke.

Spoluúčasť na poistnom plnení

Spoluúčasť vyjadruje podiel, ktorým sa poistník podieľa na náhrade škody. Je vyjadrená v percentách a každá poisťovňa výšku spoluúčasti nastavuje podľa seba. Štandardne je výška spoluúčasti stanovená na 10 %, pričom poisťovne určujú minimálnu a maximálnu poistnú sumu. Môžete sa však stretnúť aj s tým, že výška poistnej sumy je neohraničená.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa naozaj oplatí!

Ak nastupujete do nového zamestnania je totiž možné, že od Vás bude zamestnávateľ požadovať podpísanie dohody o hmotnej zodpovednosti. Jej podpísaniu sa však prirodzene nie príliš nadšene podvoľujeme. Táto neochota však nesúvisí ani tak s tým, že by sme odmietali akúkoľvek zodpovednosť za svoje činy na pracovisku, ale možno skôr z obavy, že v prípade neviny ju nebudeme vedieť dostatočne preukázať. Na druhej strane zamestnávateľ tiež potrebuje nejakú istotu, že v ak mu vznikne škoda z dôvodu nedbanlivosti niektorého zamestnanca, nebude si ju musieť hradiť sám. V takom prípade by sa mu mohlo stať, že niektorí zamestnanci nebudú dodržiavať pravidlá na pracovisku a škody sa mu budú zvyšovať. Je preto potrebný kompromis na každej strane. A práve takým je poistenie zodpovednosti zamestnanca. A výhodným spôsobom je využitie porovnávacej kalkulačky od Netfinancie.sk, aby ste si nielen poistenie zodpovednosti zamestnanca uzatvorili, ale poistili si zodpovednosť zamestnanca aj najvýhodnejšie, ako to je možné.

4 druhy zodpovednosti zamestnanca za spôsobenú škodu

Platná právna úprava rozlišuje niekoľko druhov zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, a to:

 • zodpovednosť zamestnanca, pri ktorej sa predpokladá nevina
  • všeobecná zodpovednosť
  • zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody
 • zodpovednosť zamestnanca, pri ktorej sa predpokladá vina
  • zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách
  • zodpovednosť za stratu zverených predmetov

Všeobecná zodpovednosť

V prípade všeobecnej zodpovednosti musí zamestnávateľ preukázať existenciu všetkých predpokladov (napr. protiprávny úkon, príp. škodná udalosť, vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody a zavinenie, aspoň vo forme nedbanlivosti).

Zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody

V prípade zodpovednosti za nesplnenie povinností na odvrátenie škody je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca úhradu (príp. príspevok na úhradu) vzniknutej škody, a to vtedy, ak neupozornil na hroziacu škodu, príp. že proti nej nezakročil.

Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách

V prípade zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách musí zamestnanec preukázať, že škodu nezapríčinil on.

Zodpovednosť za stratu zverených predmetov

V prípade zodpovednosti za stratu zverených predmetov sa škoda prejavuje ako strata predmetu. Na jej uplatnenie však musí existovať písomné potvrdenie o prevzatí predmetu, ktoré obsahuje jeho jasnú identifikáciu a vlastnoručný podpis zodpovedného zamestnanca.