Kde sa poistiť a získať poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti je právnou listinou, ktorá zaručuje istý stupeň ručenia zo strany zamestnanca za jeho pracovný výkon a prípadné následky z neho plynúce. Podobné ručenie a krytie pre zamestnanca poskytuje uzatvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca. To dokáže pokryť väčšinu povolaní a pracovných činností, i keď aj tu existuje niekoľko výnimiek. Ide zväčša o najviac rizikové skupiny, pre ktoré sa takéto poistenie neuzatvára.

Poisťovne poskytujúce poistenie zodpovednosti zamestnanca

Podľa jednotlivých parametrov poistenia, je aj viacero poisťovní, ktoré síce poskytujú poistenie zodpovednosti zamestnanca, ale v rôznych variantoch či formách. Poskytujeme Vám jednoduchý prehľad poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu:

 • Poisťovne, ktoré ponúkajú uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania pre všetky typy zamestnaní, vrátane vodičov z povolania u vozidiel nad 3,5 tony, čiže kompletné poistenie pre všetkých zamestnancov:
  • Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
  • Groupama pojišťovna, a.s.
  • Kooperativa Poisťovňa, a.s. (aj pracovný pomer na kratší pracovný čas)
  • Colonnade Insurance
 • Poisťovne ponúkajúce poistenie zodpovednosti na väčšinu povolaní, s výnimkou niektorých – vodiči z povolania, automechanici, zamestnanci štátnej správy, taxikári – tieto skupiny zamestnancov získajú poistenie len so súhlasom poisťovne:
  • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Poisťovne s poistením na všetky typy povolaní, netýkajúce sa však zmlúv na základe dohody o pracovnej činnosti, o prácach mimo pracovného pomeru a dohody o brigádnickej činnosti:
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • Poisťovne, ktoré uzatvárajú poistenie zodpovednosti na všetkých zamestnancov okrem vodičov úžitkových vozidiel nad 3,5 tony a vodičov taxíkov. Neplatí to však pre hasičov, príslušníkov polície, vodičov autobusov, električiek, rušňovodičov a podobne:
  • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poisťovne pre poistenie zodpovednosti zamestnanca a ich parametre

Jednotlivé poisťovne na slovenskom poistnom trhu, ktoré poskytujú poistenie zodpovednosti zamestnanca sa líšia svojimi možnosťami a parametrami poistenia, ako sú napríklad územná pôsobenie, splatnosť, spoluúčasť a podobne.

Možnosti pripoistenia

Allianz  – Slovenská poisťovňa, a.s. – chybne vykonaná práca, chybne vykonaná služba a škoda na dopravovaných veciach

Groupama – škoda na motorovom vozidle zamestnávateľa, za ktoré poistený zodpovedá

Kooperativa – pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práce na základe dohody o pracovnej činnosti, alebo dohody o vedľajšej činnosti a zodpovednosť za škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa, za ktoré poistený zodpovedá

Územné pôsobenie poistenia

Slovenská republika – všetky poisťovne

Rozšírená územná platnosť:

svet

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Európa

Groupama, Wüstenrot, UNIQA, Colonnade Insurance

ČR

Groupama (rovnaká sadzba ako pri SR), UNIQA

Neobmedzená platnosť

Komunálna, Kooperativa

Splatnosť poistného

Ročné poistné: UNIQA, Colonnade Insurance, Kooperativa, Komunálna, Groupama
Ročné/ polročné / štvrťročné poistné:
Allianz

Spoluúčasť na poistnom plnení

Spoluúčasť poistného na poistnom plnení vo výške 10 % z každej poistnej udalosti:
Allianz, Groupama, Komunálna, Kooperativa,
QBE Insurance (min. však 33 EUR z každej poistnej udalosti),
UNIQA (min. však 16,60 EUR z každej poistnej udalosti),
Wüstenrot (min. však 16,60 EUR a max. 33 EUR z poistnej udalosti, pri sériových iba raz)

Ohraničenosť poistnej sumy

 • Neohraničená:
  • Allianz, Komunálna, Kooperativa,
 • Ohraničená:
  • Colonnade Insurance – minimálna poistná suma je 1 400 EUR, maximálna 10 100 EUR
  • UNIQA – maximálna poistná suma je 10 000 EUR
  • Groupama minimálna poistná suma je 1 000 EUR

Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa naozaj oplatí!

Ak nastupujete do nového zamestnania je totiž možné, že od Vás bude zamestnávateľ požadovať podpísanie dohody o hmotnej zodpovednosti. Jej podpísaniu sa však prirodzene nie príliš nadšene podvoľujeme. Táto neochota však nesúvisí ani tak s tým, že by sme odmietali akúkoľvek zodpovednosť za svoje činy na pracovisku, ale možno skôr z obavy, že v prípade neviny ju nebudeme vedieť dostatočne preukázať. Na druhej strane zamestnávateľ tiež potrebuje nejakú istotu, že v ak mu vznikne škoda z dôvodu nedbanlivosti niektorého zamestnanca, nebude si ju musieť hradiť sám. V takom prípade by sa mu mohlo stať, že niektorí zamestnanci nebudú dodržiavať pravidlá na pracovisku a škody sa mu budú zvyšovať. Je preto potrebný kompromis na každej strane. A práve takým je poistenie zodpovednosti zamestnanca. A výhodným spôsobom je využitie porovnávacej kalkulačky od Netfinancie.sk, aby ste si nielen poistenie zodpovednosti zamestnanca uzatvorili, ale poistili si zodpovednosť zamestnanca aj najvýhodnejšie, ako to je možné.

4 druhy zodpovednosti zamestnanca za spôsobenú škodu

Platná právna úprava rozlišuje niekoľko druhov zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, a to:

 • zodpovednosť zamestnanca, pri ktorej sa predpokladá nevina
  • všeobecná zodpovednosť
  • zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody
 • zodpovednosť zamestnanca, pri ktorej sa predpokladá vina
  • zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách
  • zodpovednosť za stratu zverených predmetov

Všeobecná zodpovednosť

V prípade všeobecnej zodpovednosti musí zamestnávateľ preukázať existenciu všetkých predpokladov (napr. protiprávny úkon, príp. škodná udalosť, vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody a zavinenie, aspoň vo forme nedbanlivosti).

Zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody

V prípade zodpovednosti za nesplnenie povinností na odvrátenie škody je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca úhradu (príp. príspevok na úhradu) vzniknutej škody, a to vtedy, ak neupozornil na hroziacu škodu, príp. že proti nej nezakročil.

Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách

V prípade zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách musí zamestnanec preukázať, že škodu nezapríčinil on.

Zodpovednosť za stratu zverených predmetov

V prípade zodpovednosti za stratu zverených predmetov sa škoda prejavuje ako strata predmetu. Na jej uplatnenie však musí existovať písomné potvrdenie o prevzatí predmetu, ktoré obsahuje jeho jasnú identifikáciu a vlastnoručný podpis zodpovedného zamestnanca.