Náhrada škôd a výluky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca

Každý zamestnanec môže spôsobiť svojmu zamestnávateľovi škodu pri výkone povolania, pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Ak zamestnanec podpísal Dohodu o hmotnej zodpovednosti, potom za túto škodu aj zodpovedá. V súčasnosti je čoraz viac firiem, ktoré si takýmto spôsobom dávajú pozor na svoje náklady a stále častejšie uplatňujú náhradu škody od zamestnancov, ktorí im ju spôsobili. Zo zákona na to majú právo. Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi je definovaná najmä v § 179 Zákonníka práce a v celej ôsmej časti „Náhrada škody“. Ak si však uzatvoríte poistenie zodpovednosti zamestnanca, nielen že budete mať v práci o stres menej, ale náhrada spôsobenej škody zamestnávateľovi už nebude na Vašich pleciach a hlavne z Vašej peňaženky.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca – Vaše zabezpečenie v práci

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania Vás chráni v prípade, ak Vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, Zákona o štátnej službe alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Ide o také škody ako napríklad :

 • spôsobenie požiaru, výbuchu alebo inej udalosti s následkom škôd pri výkone povolania
 • spôsobenie úrazu spolupracovníkovi alebo inej osobe pri výkone služobných povinnosti porušením pracovných a služobných predpisov
 • škoda na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktorú spôsobil zamestnanec porušením predpisov o pravidlách premávky na cestných komunikáciách
 • neúmyselná škoda na iných zverených veciach a hodnotách, napr. nechcené poškodenie výpočtovej techniky

Poistenie pri výkone povolania potom znamená, že poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú zamestnávateľovi na zdraví alebo usmrtením, poškodením a zničením veci, finančnú škodu za predpokladu, že ku škodovej udalosti došlo v dobe platnosti poistenia a že poistený za túto škodu nesie právnu zodpovednosť. Pamätajte: Zamestnávateľ musí zamestnancovi preukázať zavinenie!!!

Za akú škodu ako zamestnanec nezodpovedáte?

Ak zamestnanec spôsobil škodu pri:

 • odvracaní inej škody hroziacej zamestnávateľovi alebo
 • odvracaní nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie. Musí však ísť o stav, ktorý sám úmyselne nevyvolal.

Rovnako tak nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva zamestnávateľovi z podnikateľského rizika (akým môžu byť napr. momentálne nepriaznivé politické či ekonomické podmienky, riziko inflácie či zmeny úrokových sadzieb).

Prvoradé je však, aby ste sa ako zamestnanec riadili internými predpismi spoločnosti!

Čo upravujú interné predpisy spoločnosti?

Tie môže zamestnávateľ upravovať podľa vlastnej potreby tak, aby prípadne umožňovali zamestnancovi:

 • pohyb v priestoroch spoločnosti po pracovnej dobe alebo
 • vynášanie zverených predmetov mimo priestorov spoločnosti

Interné predpisy tiež upravujú spôsoby, akými je potrebné:

 • zabezpečiť pokladničku a jej uloženie,
 • uloženie cenín, príp.
 • zabezpečenie prístupu k zverenému tovaru alebo zásobám.

Upravovať môžu aj spôsob, akým môže zamestnanec používať zverený automobil mimo pracovnej doby (napr. jeho používanie na súkromné účely a pod.). Nakoľko sú teda interné predpisy nevyhnutné pre správne vykonávanie pridelenej práce, zamestnanec s nimi musí byť oboznámený už pri jeho nástupe do zamestnania. Ich rešpektovaním si tak ušetrí množstvo nepríjemností!

Aké sú výluky a čo poistenie zodpovednosti zamestnanca nekryje?

Poistenie pri výkone povolania spravidla nekryje škodu zo zodpovednosti zamestnanca za zverené hotovosti, tovar, ceniny, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, ak tieto prevzal od zamestnávateľa na základe dohody o hmotnej zodpovednosti (§ 182 - 184 Zákonníka práce). Taktiež nie je týmto poistením krytá škoda zo zodpovednosti zamestnanca za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na písomné potvrdenie (§ 178 Zákonníka práce). Zodpovednosť zamestnanca za takéto škody je objektívna.

Kedy nemáte ako poistený nárok na plnenie z poistenia zodpovednosti zamestnanca?

Poistenie sa niekedy nevzťahuje ani na zodpovednosť zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi svojou nedbanlivosťou vyrobením nepodarku (chybného výrobku) alebo chybnou manuálnou prácou pri montážach, opravách, úpravách a stavebných prácach (§ 190 Zákonníka práce). Toto riziko je ale možné v niektorých poisťovniach pripoistiť.

Poistenie pri výkone povolania taktiež nekryje škodu, ak bola spôsobená úmyselne, vznikla nesplnením povinnosti odvrátiť alebo zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej škody, bola spôsobená neoprávneným používaním nebezpečných látok (horľavých, výbušných, jedovatých) alebo ak škoda zamestnávateľovi bola spôsobená po požití alkoholického nápoja, návykovej alebo omamnej látky zamestnancom. V takom prípade nevzniká poistenému nárok na plnenie.

Výluky zamestnancov, ktorí nemôžu mať poistenú zodpovednosť pri výkone povolania

Aj v tomto prípade sú medzi poisťovňami rozdiely. To, pre koho daná poisťovňa neumožňuje uzatvoriť toto poistenie zamestnanca, je možné zistiť v ich všeobecných poistných podmienkach, alebo priamo v porovnávacej kalkulačke pre poistenie zodpovednosti zamestnanca.

Základné rozdiely medzi poisťovňami:

 1. niektoré poisťovne neumožňujú toto poistenie pre zamestnancov, ktorých pracovný pomer je založený na základe dohody (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov a pod.)
 2. niektoré poisťovne neumožňujú poistenie zodpovednosti pre vodičov vozidiel nad 3,5 t
 3. niektoré poisťovne nepoisťujú vodičov z povolania alebo profesionálnych vojakov
 4. niektoré poisťovne nepoisťujú tiež rizikové zamestnania, napr. pilot, rušňovodič, vodičov špeciálnych vozidiel alebo strojov a pod.
 5. niektoré poisťovne nepoisťujú štátnych zamestnancov, ktorý sú z poistenia vylúčení alebo sa na nich vzťahujú rôzne obmedzenia

Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa riadi aj mierou rizika v zamestnaní!

Každé zamestnanie a práca prináša istú mieru rizika, preto poisťovne zamestnancov členia na niekoľko kategórií povolaní. Čím je povolania rizikovejšie, tým je, samozrejme, drahšie. Povolanie, ktoré sa v jednej poisťovni môže radiť medzi rizikovejšie, v inej poisťovni je považované za bežné a nerizikové. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, ako sa vaše povolanie premietlo do ceny poistenia zodpovednosti zamestnanca, je urobiť si rýchlu kalkuláciu na poistenie pri výkone povolania.

Zjednodušená kategorizácia povolaní pre poistenie zodpovednosti

Kategória I. – nerizikové povolania

Zamestnanci vykonávajúci práce, ktorých výsledok práce “nie je výrobok, tovar alebo produkt”, napr. tieto práce:

 • úradníci, účtovníci, pokladníci v organizáciách a pod.,
 • ekonomickí pracovníci, analytici, a pod.,
 • učitelia, vysokoškolskí učitelia, školitelia,
 • zdravotné sestry, lekári, vedeckí pracovníci, a pod.,
 • pracovníci v oblasti služieb – výsledkom práce nie je výrobok, napr. predavači, čašníci, maséri, pedikérky, kozmetičky a pod.,
 1. skladníci, ktorí pri práci nepoužívajú vysokozdvižný vozík alebo iné obdobné strojové zariadenie a pod.,
 2. hasiči, policajti, colníci, záchranári a pod.

Kategória II. – mierne rizikové povolania

Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na zhotovení výrobku alebo sami ho vyrábajú, ich “práca je výrobok, tovar alebo produkt” alebo zamestnanci, ktorí do výrobku, tovaru alebo produktu zasahujú, napr. tieto práce:

 • sem sa radia aj zamestnanci, ktorí pri svojej práci používajú služobné motorové vozidlo zamestnávateľa, ale nie sú vodičmi z povolania
 • programátori, IT technici
 • robotnícke profesie, napr. stolári, sústružníci, murári, brusiči, zvárači a pod.
 • pracovníci v oblasti služieb – výsledkom práce je výrobok, napr. krajčíri, šičky, kuchári, mäsiari, cukrári, kaderníčky a pod.
 • opravári, inštalatéri, technici
 • remeselníci

Vodiči I. – rizikové povolania

 • vodiči osobných motorových vozidiel, nákladných (dodávkových) a špeciálnych vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg,
 • vodiči motocyklov,
 • zamestnanci obsluhujúci vysokozdvižný vozík.

Vodiči II. – povolania vysoko rizikové

 • vodiči nákladných (dodávkových) a špeciálnych vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg,
 • vodiči autobusov a trolejbusov mestskej hromadnej dopravy, autobusov na diaľkových linkách, vodiči električiek,
 • zamestnanci obsluhujúci napr. žeriav, čistiace stroje alebo iné pohybujúce sa strojové zariadenie, na /v ktorom obsluhujúci zamestnanec sedí,
 • piloti, rušňovodiči.

Aké škody ešte poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania nekryje?

Podrobnejšie informácie o výlukách pre poistenie zodpovednosti zamestnanca nájdete v poistných podmienkach jednotlivých poisťovní.

Aj keď medzi poisťovňami a výlukami z poistenia zodpovednosti pri výkone povolania sú drobné odlišnosti, v zásade sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá zamestnávateľovi a ktorú spôsobil:

 1. úmyselným zavinením alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom,
 2. po požití alkoholického nápoja alebo omamnej alebo psychotropnej látky alebo lieku označeného trojuholníkom s upozornením, že prípravok môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, napr. viesť motorové vozidlo, ovládanie strojov, práce vo výškach a pod.
 3. vedomým neupozornením vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu alebo vedomým nezakročením proti hroziacej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody
 4. na zverených hotovostiach, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných hodnotách určených na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, pričom zodpovedá za vzniknutý schodok na základe dohody o hmotnej zodpovednosti podľa ustanovení § 182 až 184 Zákonníka práce
 5. stratou nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia podľa ustanovení § 185 ods. 1 Zákonníka práce
 6. vyrobením nepodarku, v čom je zahrnutý nárok zamestnávateľa na náhradu nákladov vynaložených na materiál a mzdy, pripadne na potrebné opravy nepodarku aj stroja, ak ho pri výrobe nepodarku poškodil
 7. prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa na spôsobenú škodu vzťahuje povinné zmluvné poistenie
 8. na dopravných prostriedkoch zamestnávateľa, ak tieto v čase vzniku škody neboli poistené dobrovoľným zmluvným, to znamená havarijným poistením
 9. ktorú sa poistený zaviazal uhradiť zamestnávateľovi nad rámec stanovenými právnymi predpismi
 10. vzniknutú zamestnávateľovi zaplatením majetkovej sankcie (včítane pokút), uloženej v dôsledku konania poisteného
 11. vzniknutú zamestnávateľovi ušlým ziskom

Nárok na plnenie poisťovne Vám ako zamestnancovi nevznikne ani vtedy, ak:

 1. zamestnávateľ neprerokoval požadovanú náhradu škody s poisteným zamestnancom a neoznámil mu ju do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu poistený zamestnanec zodpovedá
 2. poistený zamestnanec neuznal záväzok nahradiť škodu v určenej sume
 3. zamestnávateľ nedohodol s poisteným písomne spôsob náhrady
 4. požadovaná náhrada škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady, v prípade ak náhrada škody presahuje 33,19 € nebola vopred prerokovaná s príslušným odborovým orgánom